LSS

Vad är LSS ? (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Den 1 januari 1994 trädde lagen i kraft. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en så kallad rättighetslag. Grundtanken med LSS är att alla människor med funktionsnedsättningar ska ha lika rättigheter att kunna leva ett liv som alla andra. De ska enligt LSS erbjudas goda levnadsvillkor genom insatser som beviljas under en lång tid, i många fall livet ut.

Vilka insatser finns det i LSS?
Insatserna i LSS är 10 stycken. Följande insatser kan beviljas i LSS:

 1. Rådgivning och personligt stöd
 2. Personlig assistans (Teckenspråkig Assistans)
 3. Ledsagarservice (Teckenspråkig Assistans)
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet (Teckenspråkig Assistans)
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet
 8. Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
 10. Daglig verksamhet

Kan jag få insatser enligt LSS?
Du måste tillhöra en personkrets i LSS-lagen för att kunna få insatser beviljade
Det finns tre stycken så kallade personkretsar. Nedan beskrivs de 3 personkretsarna:

 • Personkrets 1 – utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Personkrets 2 – betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Personkrets 3 – andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och föror­sakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Finns det någon åldersgräns?
Du kan ansöka om LSS ( Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade) tills den dagen då du fyllt 65 år. Du kan inte få assistans efter att du fyllt 65 år. Däremot får du behålla assistans som du beviljats före du blev 65 år. Fram tills din 65-årsdag kan du få fler timmar beviljade om ditt behov ökar. Efter 65 kan du inte få någon utökning.
Är du under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att själv begära insatser i LSS, kan god man, förvaltare eller vårdnadshavare/förmyndare göra det.

Avgift?
Insatser gällande LSS är kostnadsfritt. Här skiljer sig LSS mot Socialtjänstlagen. De flesta kommuner i Sverige tar ut en avgift för insatser i SoL (Socialtjänstlagen).